Página dedicada a mi madre, julio de 2020

Original

Tres poemas

1904, 1922 e 1933

                 IERRU  https://youtu.be/p1aeTvFiVhU

Carrigu de nieddas temporadas
Benit s’ierru, bezzu, tristu e canu,
E senz’ervas est tristu su pianu,
E sas forestas pàrene brugiadas.

Non puzzones c’allegren su manzanu
Cun sas milli pibias delicadas,
Su entu muinat intro sas foradas
E tristos colvos cantan a luntanu.

Gai est s’umanu istadu; rie rie
Fuit s’amare, fuit su cuntentu;
Passat de zuventude cudda die

Coment’una die ’e majiu senza entu.
Ma su dolore, simile a su nie
Falat continu frittu e lentu lentu.

Boghes de Barbagia, 1904

 

EST UNA NOTTE ´E LUNA

Est una notte ‘e luna,
De cuddas lunas de atonzu giaras,
Chi cando tue t’acciaras
A la ‘ider’andare,
Isperas novamente in sa fortuna.

Hat piòpidu tantu
Tottu sa die. Pariat sa terra
In s’adde e in sa serra,
Tra sos fenos siccados,
Bestida de antighissimu piantu.

Ma ecco in su serenu
Avanzare sa notte; giaru chelu
Risplendere; e che velu
De isposa, sa luna,
Bestit de biancore onzi terrenu.

Cantigos d´Ennargentu, 1922

 

IT’EST SA POESIA?

It’est sa poesia?… Est sa lontana
Bell’immagine bida e non toccada,
Unu vanu disizu, una mirada,
Unu ragiu ’e sole a sa fentana,

Unu sonu improvisu de campana,
Sas armonias d’una serenada
O sa oghe penosa e disperada
De su entu tirende a tramuntana.

It’est sa poesia?… Su dolore,
Sa gioia, su tribagliu, s’isperu,
Sa oghe de su entu e de su mare.

Sa poesia est tottu, si s’amore
Nos animat cudd’impetu sinceru,
E nos faghet cun s’anima cantare.

Sos cantos de sa solitudine, 1933

©Todos los derechos reservados. Desarrollado por Centro Informático Millenium